راهنمای روند اجرای کار

متقاضی سرمایه گذاری ضمن رویت موقعیت کلیه لکه های سرمایه گذاری در ایستگاه و سایر اطلاعات تکمیلی و همچنین عناوین فرصتهای سرمایه گذاری مختص هر لکه میتواند پک درخواستی خود را انتخاب نموده و از طریق ثبت درخواست خود ، توسط کارشناسان مربوطه مورد استعلام و ارزیابی اولیه واقع شده و درصورت دریافت تاییدیه با تکمیل رویه ثبت نام، مدارک درخواستی را در سامانه آپلود نموده و درنهایت پک درخواستی را بعنوان متقاضی سرمایه گذاری رزرو نماید و بعد از برگزاری جلسات متقاضیان با دفتر سرمایه گذاری قرارداد مشارکت با متقاضی سرمایه گذاری منعقد شده و درخواست تدوین طرح FS به مهندس مشاور ارسال میگردد.

مراحل
app_registration
01

گام اول

  • متقاضی با کلیک برروی آیکون داشبورد قادر به رویت فرم ثبت نام اولیه خواهد بود
  • با تکمیل فرم ثبت نام اولیه توسط متقاضی اعلان درخواست مربوطه به دفتر سرمایه گذاری ارسال میگردد
  • دفتر سرمایه گذاری درصورت تایید متقاضی امکان ورود به مرحله دوم ثبت نام میسر می گردد.

crop_rotate
02

گام دوم

  • متقاضی تایید شده فرم ثبت نام اصلی را تکمیل و با کلیک رو گزینه ارسال فرم ، امکان رویت فرم توسط دفتر سرمایه گذاری فراهم میگردد
  • متقاضی تایید شده توسط دفتر سرمایه گذاری فرمهای استعلام، ارزیابی را تکمیل می نماید و با کلیک رو گزینه ارسال فرم ، امکان رویت فرم توسط دفتر سرمایه گذاری فراهم میگردد
  • متقاضی تایید شده توسط دفتر سرمایه گذاری مدارک درخواستی را طبق چک لیست تکمیل و بارگذاری می نماید.

task_alt
03

گام سوم

  • کلیه مدارک و مستندات ارسالی متقاضی ، توسط کارشناسان ذیربط مورد ارزیابی واقع شده و درصورت تایید، اعلان مربوط به رزرو موفقیت آمیز پک به متقاضی سرمایه گذاری ارسال میگردد.
  • بعد از برگزاری جلسات مرتبط با پک رزرو شده مابین متقاضی و دفتر سرمایه گذاری و انعقاد قرارداد مشارکت، درخواست تدوین FS (مختص پک) به مهندس مشاور ارسال میگردد.