لکه شماره ۳ صوفیان
زمینهای بایر

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث شهرک پردازش صادرات کالا


تولیدات/ خدمات: بسته بندی انواع کالا

مشخصات پروژه: در این پروژه باتوجه به مساحت لکه سرمایه گذاری که در حدود 88000 مترمربع می باشد، احداث یک شهرک متشکل از 13 واحد پیشنهاد شده است که برای هرواحد یک سالن به مساحت 2000 مترمربع جهت سالن تولید، انبارمحصول و انبار مواد اولیه درنظر گرفته شده است همچنین برای هرواحد، 400 مترمربع بابت ساختمان اداری، رفاهی، نگهبانی، آزمایشگاه و تاسیسات در نظر گرفته شده است، مابقی فضاها بابت فضای سبز و فضاهای عمومی، جدول کشی، پیاده روسازی و خیابان سازی لحاظ شده اند.

بازار هدف: بازار هدف پروژه، بسته بندی کالاهای تولید شده در شهر صوفیان و صادرات محصولات بسته بندی شده می باشد.

ظرفیت طرح: بسته بندی کالا: 130.000تن

زمان بندی پروژه: دوران ساخت: 18 ماه

دوران بهره برداری: 10 سال

وضعیت زمین: مجموع مساحت كل لکه های سرمایه گذاری در حدود 88000 مترمربع می باشد كه به همین جهت احداث 13 واحد بسته بندی و پردازش كالا پیشنهاد شده است كه برای هر واحد یک سالن به مساحت 2000 مترمربع جهت سالن تولید، انبار محصول و انبار مواد اولیه در نظر گرفته شده است همچنین برای هر واحد، 400 مترمربع بابت ساختمان اداری، رفاهی، نگهبانی، آزمایشگاه و تاسیسات نیز در نظر

گرفته شده است، مابقی فضاها بابت فضای سبز و فضاهای عمومی، جدول كشی، پیاده روسازی و خیابان سازی لحاظ شده اند.

دسترسی به زیرساخت ها: آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری: 4.478.320 میلیون ریال

روش سرمایه گذاری: روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: اینپروژه علاوه بر اشتغال زایی، افزایش صادرات كالا و ارزآوری، موجب افزایش و توسعه حمل و نقل ریلی خواهد شد و بهره برداری تجاری از پروژه از فروردین ماه سال 1402 با80 درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد.

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی

تصاویر