لکه شماره ۲ مراغه
زمینهای بایر

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث واحد پردازش صادرات( فرآوری زغال سنگ)


تولیدات/ خدمات: فرآورده های زغال سنگ شامل كک، قطران و بریکت

مشخصات پروژه: در این پروژه واحد پردازش صادرات در لکه سرمایه گذاری شماره 2 و 3 ایستگاه راه آهن مراغه مدنظر می باشد كه پروژه های مختلفی برای این لکه میتوان در نظر گرفت و لیکن با توجه به وجود معادن زغال سنگ در شهرستان مراغه و عدم وجود هرگونه واحد فرآوری زغال سنگ، یکی از واحدهای پیشنهادی برای این لکه فرآوری زغال سنگ می باشد كه عمدتا هدف از اجرای پروژه، صادرات زغال سنگ فرآوری شده با استفاده از حمل و نقل ریلی مدنظر است..

بازار هدف: بازار هدف اصلی پروژه، صادرات به تركیه می باشد كه سوخت اصلی در این كشور زغال سنگ و فرآورده های آن می باشند و با توجه به نزدیکی بازار هدف و تقاضای شدیدی كه در این كشور وجود دارد و از طرفی روابط تجاری مناسب میان دو كشور، با صادرات محصول، ارزش افزوده بالاتر و ارزآوری مناسبی متوجه طرح خواهد شد.

ظرفیت طرح: فرآوری زغال سنگ: 15000تن

زمان بندی پروژه: دوران ساخت: 12 ماه

دوران بهره برداری: 10 سال

وضعیت زمین: مساحت زمین مورد نیازپروژه با توجه به مساحت سالن تولید به میزان500 مترمربع، انبار مواد اولیه به مساحت 400 مترمربع و انبار محصول به مساحت 400 مترمربع، 200مترمربع ساختمان اداری نگهبانی و در نظر گرفتن 750 مترمربع فضای سبز و 750مترمربع محوطه طرح، در مجموع3000 متر مربع خواهد بود كه با توجه به مساحت كل لکه در حدود 27700 مترمربع، در فضای باقیمانده میتوان پروژه های دیگری را اجرا نمود.

دسترسی به زیرساخت ها: آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری: 261.240 میلیون ریال

روش سرمایه گذاری: روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: احداث این مجموعه علاوه بر تکمیل امکانات و زیرساختهای فرآوری زغال سنگ در شهرستان مراغه، موجب اشتغال و درآمدزایی شده و همچنین با توجه به بازار هدف تعریف شده برای پروژه موجب ارزآوری نیز خواهد شد. از طرفی، طبق برآوردهای صورت گرفته ، به دلیل عدم وجود هر گونه واحد فرآوری زغال سنگ، احداث واحدهای مشابه امری منطقی می باشد. بهره برداری تجاری از پروژه از مهر ماه سال 1401 با40 درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد.

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی

تصاویر