لکه شماره ۱ رازی
زمینهای بایر

معرفی فرصت سرمایه گذاری

احداث انبار


تولیدات/ خدمات: خدمات تخلیه بار، بارگیری و انبارداری كالا

مشخصات پروژه: در این پروژه احداث یک انبار به صورت سالن به مساحت 1000 مترمربع و یک انبار سرپوشیده )هانگار( به مساحت 1500

مترمربع پیشنهاد شده است تا عملیات تخلیه بار، بارگیری و انبارداری هرگونه كالاهای وارداتی و صادراتی گمرک رازی در این انبار صورت پذیرد.

بازار هدف: بازار هدف اصلی پروژه، كالاهای وارداتی و صادراتی می باشد كه از طریق گمرک رازی وارد یا صادر میشوند

ظرفیت طرح: خدمات تخلیه بار، انبارداری و بارگیری در انبار: 10000تن

زمان بندی پروژه: دوران ساخت: 12ماه

دوران بهره برداری: 10 سال

وضعیت زمین: باتوجه به مساحت 1000 مترمربعی در نظر گرفته شده برای انبار به صورت سالن، 1500متر مربع انبار سرپوشیده )هانگار(، 750 مترمربع فضای سبز و 750 مترمربع محوطه، 300 مترمربع فضای اداری نگهبانی به زمینی معادل 3500 مترمربع نیاز می باشد.

دسترسی به زیرساخت ها: آب: دارد

برق: دارد

گاز: دارد

برآورد اولیه حجم سرمایه گذاری: 169.328 میلیون ریال

روش سرمایه گذاری: روش سرمایه گذاری در این پروژه بصورت BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) است.

نتیجه گیری: این پروژه تکمیل كننده زنجیره حمل و نقل بار ریلی بوده و موجب افزایش و توسعه حمل و نقل ریلی خواهد شد و علاوه بر آن اشتغال زایی و تسهیل امور صادرات و واردات از دیگر مزایای این پروژه می باشد. بهره برداری تجاری از پروژه از مهر ماه سال 1401 با 40 درصد ظرفیت آغاز و از سال 1404 به 100 درصد ظرفیت افزایش می یابد.

اطلاعات کلی لکه سرمایه گذاری

اطلاعات جغرافیایی

تصاویر