درباره ریلسام

ما فرصت های سرمایه گذاری به شما معرفی می کنیم

هدف ریلسام مطالعه جامع و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه ریلی کل کشور می باشد و تاکنون به شناسایی و فرصت یابی در 3 مسیر : تبریز- جلفا، تبریز- مراغه- میانه و صوفیان- رازی در محدوده آذربایجان مشتمل بر 5 ایستگاه شاخص ریلی صوفیان، جلفا، مراغه، میانه و رازی پرداخته است. نتیجه مطالعات تئوریک و میدانی در حوزه ایستگاه های مذکور منجر به شناسایی 28 لکه سرمایه گذاری و ارائه فرصتهای سرمایه گذاری پیشنهادی متناسب با موقعیت هر لکه می باشد

+ 28

بیشتر از فرصت سرمایه گذاری منتظر شماست

ایستگاه ها

راه آهن

با انتخاب هر یک از ایستگاه ها می توانید اطلاعات تکمیلی را دریافت نموده و درخواست سرمایه گذاری خود را ثبت کنید

حوزه های سرمایه گذاری راه آهن

پروژه مطالعات جامع و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری پیرو مطالعات تئوریک و بازدیدهای میدانی انجام یافته به شناسایی و دسته بندی فرصتهای سرمایه گذاری در 4 حوزه 1- حمل و نقل و انبارداری، 2- پردازش صادرات و صنایع، 3- اقامتی-پذیرایی-تفریحی- تجاری،4 -کشاورزی پرداخته است.

مراحل درخواست سرمایه گذاری

متقاضی سرمایه گذاری می تواند برای رزرو پک درخواستی خود شامل: لکه و عنوان سرمایه گذاری پیشنهادی بعد از ساخت اکانت خود بشرح ذیل عمل نماید

app_registration گام اول

تکمیل فرم ثبت نام و انتخاب گزینه ارسال فرم

crop_rotate گام دوم

تکمیل فرمهای استعلام، ارزیابی توان فنی، مالی و حقوقی و انتخاب گزینه ارسال فرم

backup_table گام سوم

بارگذاری مدارک طبق چک لیست و ارسال نهایی

task_alt گام چهارم

بررسی کلیه مدارک و مستندات توسط دفتر سرمایه گذاری

فازبندی
ریلسام به روایت اعداد

اعدادی که بدان افتخار می کنیم

5

ایستگاه راه آهن تحت پوشش

28

لکه سرمایه گذاری

29

گزارشات تهیه شده
مدیران از ما می گویند

نظرات ارزشمند مدیران ارشد راه آهن جمهوری اسلامی ایران، راه آهن آذربایجان شرقی، راه آهن شمالغرب در حوزه پروژه مطالعات جامع و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در محدوده ریلی کشور