معرفی ایستگاه

ایستگاه  قطار راه آهن رازی در آذربایجان غربی، شهرستان خوی، بخش قطور و خیابان خوی - قطور - مرز رازی واقع شده است. ایستگاه های مسیر صوفیان  رازی شامل دیزه خلیل، شرفخانه، تسوج قلعه، شهید میرداود اسداللهی، شکریازی، سلماس، بابکان، میلادی و اقبالی می باشد. باتوجه به موقعیت ایستگاه در مجاورت گمرک و بازارچه مرزی زمینه برای اجرای فعالیتهای بازرگانی متنوع فراهم می باشد. مساحت کل ایستگاه 142.774 مترمربع می باشد و مجهز  به انشعابات آب و برق می باشد. همچنین راه دسترسی آن از داخل سایت می باشد.

اطلاعات جغرافیایی

لکه های سرمایه گذاری واقع در ایستگاه رازی

بر ورود به هر بخش اطلاعات تکمیلی مربوطه رو مشاهده کنید

view_in_ar
1

لکه شماره ۲ رازی

زمینهای بایر – منازل سازمانی

view_in_ar
2

لکه شماره ۱ رازی

زمینهای بایر

view_in_ar
3

لکه شماره ۳ رازی

زمینهای بایر – منازل سازمانی